เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) วันที่ 26 -28 มีนาคม 2561

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 28 มีนาคม 61 / อ่าน : 564


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) 

วันที่ 26 -28 มีนาคม 2561

 

1. เอกสารแบบเสนอโครงการ Download
   
2. รายละเอียดเงื่อนไขการจัดทำโครงการ อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย                                   Download
   
3. รายละเอียดการบูรณาการ อาจารย์ไพโรจน์ กระโจมทอง Download
   
4. ธีมคืออะไร คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม, คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน  Download
   
5. การอ่านฉลากไฟจราจร

Download
6. โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
(ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” เฟสที่ 2
Download

 

 

 

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

เกี่ยวกับโครงการ 

โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2

:: ที่มาและความสำคัญ ::

โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชน เช่น การติดหน้าจอ การบริโภคขนมขบเคี้ยว และพฤติกรรมแน่นิ่ง โดยใช้สื่อและกิจกรรม เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้เกิดการยกระดับและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะเหล่านั้นอย่างกว้างขวาง สามารถถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจ และการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

:: เป้าหมายการดำเนินงาน ::

- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสื่อและนวัตกรรม 
- เกิดกระบวนการที่สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานรวมทั้งการปลูกจิตสำนึกและการลดปัญหาทางด้านโภชนาการ 
- การลดอัตราการเกิดโรคอ้วนในเด็ก 
- เกิดการยกระดับการทำงาน และการต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเพื่อเกิดผลในระยะยาว 

 

มารู้จักโครงการกันเถอะ

 

 

..............................ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com