การประชุม กิจกรรมการพัฒนาและทดลอง "คู่มืออย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal" โรงเรียนภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มันเค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปีที่ 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 สิงหาคม 256

8 สิงหาคม 63 / อ่าน : 1,532

การประชุม กิจกรรมการพัฒนาและทดลอง "คู่มืออย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal" โรงเรียนภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มันเค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปีที่ 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณโรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

เปิดงานโดยอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

กล่าวถึง “ความเป็นมาของโครงการฯและทิศทางการดำเนินโครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ” ปีที่ 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

จากนั้นมี การพัฒนาและทดลองใช้คู่มืออย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal ด้านวิชาการ โดย คุณจุรี  สุวรรณศิลป์  และคุณเกียรติศักดิ์  แหลมจริง ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการด้านวิชาการ 

และมีการสร้างความเข้าใจและเรียนรู้เรื่อง การสร้างธีม นวัตกรรมในการออกแบบสื่อ และการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมการรณรงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนแบบ

New Normal โดย คุณชูเกียรติ  ครูทรงธรรม และ คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน ที่ปรึกษาพัฒนาด้านสื่อและนวัตกรรม 

และปิดงานโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และอุปนายกสมาคมโภชนาการ 

 

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com