ต่อ กับบรรยากาศของวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่เริ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยหัวข้อ “การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่ชุมชน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ และอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์

5 พฤษภาคม 64 / อ่าน : 816

ต่อ กับบรรยากาศของวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่เริ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยหัวข้อ “การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่ชุมชน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ และอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
ซึ่งกิจกรรมนี้นั้นทางโครงการจัดให้เกิดขึ้นก็เพื่อให้ความรู้และเข้าใจความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการสื่อสาร และมีแนวทางในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ และเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ จนสามารถจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในระบบห้องสมุดและออนไลน์ได้
ไปชมกัน

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com