ช่วงบ่าย วันที่ 20 มีนาคม 2564 เริ่มการอบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคอีสาน)

5 พฤษภาคม 64 / อ่าน : 923


ช่วงบ่าย วันที่ 20 มีนาคม 2564

เริ่มการอบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคอีสาน)

ช่วงบ่ายนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ" (ช่วงที่1) บรรยายโดยคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และคุณอุมาพร ตันติยาทร
ก่อนให้น้องๆ เยาวชนลงพื้นที่ถนนคนเดิน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอในกิจกรรม

ไปชมกัน
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com