วันที่ 21 มีนาคม 2564 ชองการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 หลักสูตร

5 พฤษภาคม 64 / อ่าน : 940


วันที่ 21 มีนาคม 2564 ชองการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 หลักสูตร "สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ" ในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ ภาคอีสาน

การอบรมนี้เป็น กิจกรรมในวันที่3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการอบรมที่ภาคอีสาน วันนี้เริ่มต้นด้วยการบรรยายหัวข้อ 'การสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง' โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ประภาส นวลเนตร

ไปชมบรรยากาศกัน...
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com