พิธีประกาศผลและมอบรางวัล ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม:หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่นแจ้งวัฒนะ

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 18 ตุลาคม 64 / อ่าน : 1,461


กำหนดการพิธีประกาศผลและมอบรางวัล  

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม:หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ

วันอทิตย์ที่ 24 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่นแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

กำหนดการ

12.30 -13.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

13.00- 13.15น.

กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยอาจารย์มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.     

13.15-13.30 น.

ปาฐกถานำ เรื่อง “ทำไมสื่อต้องเป็นโรงเรียนของสังคม”

โดย รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี  อดีตประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

13.30-14.30 น.

เสวนาเรื่อง “หลักสูตรสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมกับทิศทางที่ท้าทายของนักสื่อสารสร้างสรรค์ยุคใหม่” ผู้ร่วมเสวนาโดย

         1.รองศาสตราจารย์ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ

         2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ์

         3.ดร.โศภชา  เอี่ยมโอภาส

         4.คุณแมนรัตน์ แปลกลำยอง

14.30-15.00 น.

- พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดคลิปสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้

- พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดบทความในหัวข้อสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้

15.00-15.30 น.

ทิศทางการทำงานของสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในระยะต่อไป 

โดยดร.ดนัย  หวังบุญชัย  ผู้จัดการโครงการ

15.30-16.00 น.

กล่าวปิดกิจกรรม โดยผศ.ดร.ประภาส  นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

                               ผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งกิจกรรม โดยอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]