โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค

6 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 74

 

โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค

(วันนี้ 6 พฤษภาคม 2565) ที่โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค โดยมีสื่อมวลชนกว่า 10 จังหวัด จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีการกล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวต้อยรับ และมีคุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดการอบรมโดย คุณชวรงค์ ลอมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
ทั้งนี้ในวันแรกนี้มีการอบรมเพื่อพืฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาคทั้งสิ้น 5 หัวข้อเนื้อหา อาทิ 1. หัวข้อ Digital Landscape & Trends 2022 โดย คุณแมนรัตน์ แปลกลำยอง ต่อด้วยการชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียรู้ ตามด้วยหัวข้อที่ 2: การสื่อสารสุขภาวะ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ , หัวข้อที่ 3: กฎหมาย จริยธรรม โดย อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ , หัวข้อที่4: การวางแผนการเล่าเรื่องข้ามสื่อกับความท้าทายในงานข่าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม และหัวข้อที่ 5: มาตรฐานชุมชนออนไลน์ (Community Standard) ในการน าเสนอเนื้อหาของ แต่ละแพลตฟอร์ม โดย อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล
ชมบรรยากาศที่นี่

 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com