วันที่ 3 วันสุดท้ายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค โดยโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

8 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 80

 

วันที่ 3 วันสุดท้ายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค โดยโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

(วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ) ที่โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค โดยมีสื่อมวลชนกว่า 10 จังหวัด จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันสุดท้ายนี้มีการอบรมในหัวข้อที่ 8 : SEO & Google Analytic โดย คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี Associate Director TNN16
จากนั้นในช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมได้นำเสนอทิศทางการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในองค์กร และการนำเสนอการทำสื่อเพื่อป้องกันเฟคนิวส์ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ก่อนจะมีการสรุปการอบรมและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อบรม โดย ผู้แทนสภาการสื่อสารมวลชน อาทิ
- คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
- รองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
- คุณระวี ตะวันธรงค์
- คุณเสด็จ บุนนาค นักวิชาการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
- อาจารย์มานพ แย้มอุทัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
- รองศาสตราจารย์ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ
- ผู้ช่วยศาสตราจาย์ดร.ประภาส นวลเนตร
- อาจารย์ดร.ดนัย หวังบุญชัย
- อาจารย์ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
- คุณแมนรัตน์ แปลกลำยอง
- คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- คุณอุมาพร ตันติยาทร

และตามด้วยการมอบเกียรติบัตร โดยรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และคุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จากนั้นเป็นพิธีปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

ชมภาพบรรยากาศที่นี่ ...

 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com