การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง .com ภาคใต้

14 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 70

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง .com ภาคใต้


วันนี้ (14 พฤษภาคม 2565) ที่ห้องประชุมซูซูกิ อาคารพาไล สถาบันทักษิณคดีศึกษา จีงหวัดสงขลา แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง .com ภาคใต้ ขึ้นเพื่อร่วมกันป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมแนะนำแอปพิเคชั่น 1B6 แบบคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาการอายุ 15 ปีขึ้นไป

ซึ่งในกิจกรรมมีการกล่าวเปิดกิจกรรมและชี้แจงทิศทางการณรงค์เฝ้าระวังด้วยระบบติดเหล้ายัง .com เพื่อประเมินผลและติดตามผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสีมสุขภาพ สสส. จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานการคัดกรองและบำบัดรักษาและการสื่อสาร ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ด้วยระบบติดเหล้ายัhttp://xn--72c.com/ โดยนายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ต่อจากนั้นมีการเรียนรู้พื้นฐานการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารและรณรงค์และฝึกปฏิบัติโดยคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ

ชมภาพบรรยากาศที่นี่
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com