ขิง ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร MissFabulousThailand 2022

หมวดหมู่ , 22 มิถุนายน 65

 

“ อย่าเอามาตรฐานของตนเอง ไปดูถูกคนอื่น เพราะคนเราไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างความคิด เป้าหมายในชีวิตต่างกัน เพราะฉะนั้นมาตรฐานก็ต่างกันด้วย “
ขิง ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร
MissFabulousThailand 2022

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]