กระบี่สร้างชุมชนต้นแบบสู่เมืองสื่อสร้างสรรค์ "เมือง 3 ดี วิถีสุข" เพื่อเด็กในชุมชน

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 15 มกราคม 61 / อ่าน : 1,598


 

ผู้ใหญ่ใจดีจับมือร่วมสร้างชุมชนต้นแบบสู่เมืองสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กในชุมชน 24หน่วยงานหลัก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สู่พลังในชุมชน
......
วันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) กลุ่มละครมาหยา ได้ชวนจับมือผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดกระบี่ สู่เวทีสร้างความร่วมมือสู่ข้อตกลง ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เพื่อให้การหนุนกิจกรรมของโครงการ ชุมชน 3ดีวิถีสุข สร้างพลเมืองนักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน สู่การเป็น “เมืองสื่อสร้างสรรค์” หรือ “เมือง 3 ดี วิถีสุข” ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายประเสริฐ สันหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน กล่าวต้อนรับ

“เมืองสื่อสร้างสรรค์” หรือ “เมือง 3 ดี วิถีสุข” ที่ประกอบไปด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี และ นักสื่อสารสร้างสรรค์ ผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบของตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองหมาก ชุมชนบ้านควน และชุมชนบ้านแหลมกรวด ร่วมกับ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน จากเวทีประชาคมเพื่อออกแบบพัฒนาตัวชี้วัดสู่การสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

 

นายฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) ได้กล่าวว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือสู่การดำเนินงาน ภายใต้ข้อตกลงสร้างความร่วมมือสนับสนุนและหนุนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองตื่นรู้โดยใช้กระบวนการนักสื่อสารสร้างสรรค์ วิถีสุขภาวะในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้เกิดเป็นเมืองสื่อสร้างสรรค์ หรือ ชุมชนสามดีวิถีสุข (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) และสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะวิถีชุมชน สู่การเป็นเมืองหรือชุมชนต้นแบบ และ ร่วมกันจัดปัจจัยแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย สู่ชุมชน 3ดีวิถีสุข (สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี) โดยมี 24 ภาคีที่จับมือร่วมกันหนุนเด็กเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชน อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ พลังงานจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเหนือคลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมาก โรงเรียนบ้านแหลมกรวด โรงเรียนบ้านควน ผู้อำนวยการสถาบันฮาฟิศกระบี่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชน และเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดกระบี่ ร่วมออกแบบและเสนอแนวคิดสู่รูปธรรมในการสร้างความร่วมมือสู่การเป็น “เมืองสื่อสร้างสรรค์” หรือ “เมือง 3 ดี วิถีสุข” ผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบของตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยการสนับสนุนทุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้กล่าว ถึงแนวคิดของการดำเนินโครงการชุมชน 3ดีวิถีสุขในครั้งนี้ว่า การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ควรมีการพัฒนาจากการสร้างเวทีความร่วมมือครั้งนี้ สู่การเป็นชุมชนหรือเมืองสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบโดยการสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชนในการขับเคลื่อนและดำเนินงานให้เห็นถึงคุณค่า ความดี ความงาม พร้อมผลักดันสู่จังหวัดกระบี่เมืองศิลปะต่อไป

นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า การให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนถือเป็นเรื่องที่ดีที่ควรส่งเสริมสู่การผลักดัน โดยเฉพาะในพื้นที่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยถือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ควรมีการหนุนเสริม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

การเริ่มต้นด้วยเวทีสร้างความร่วมมือและร่วมออกแบบเมืองสื่อสร้างสรรค์ในชุมชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เห็นพลังจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ร่วมกันสู่การสร้างความสุขผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ ผ่านการออกแบบร่วมกันเพื่อให้เด็กเยาวชนและคนในชุมชนได้ได้รับความสุขอันจะนำไปสู่วิถีสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป
#FeedDD #MASS #Kideeidol #ศิลป์สร้างสุข 
#กลุ่มละครมาหยาปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com