เยาวชนสินไซ จัดกิจกรรม

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 6 กุมภาพันธ์ 61 / อ่าน : 1,266
ในงานประเพณีบุญขัาวจี่ ที่ชาวชุมชนสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นประเพณีบุญเดือนสามตามฮีต 12 คอง 14 วิถีดั้งเดิม ได้มีเด็กเยาวชนกลุ่มเยาวชนสินไซ จากโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ นำโดย นายภานุพงศ์ อุดม หรือ โอเว่น แกนนำกลุ่มเยาวชนสินไซ ได้จัดกิจกรรม  "ต้นสินไซเสี่ยงปัญญา" เพื่อให้เด็ก เยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมบุญข้าวจี่วัดไชยศรี ได้ร่วมสนุกและทบทวนความรู้เรื่องวรรณกรรมสินไซ ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญของชาวชุมชนแห่งนี้ และเป็นสื่อวัฒนธรรม ที่มาจากวรรณกรรมท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สนใจได้ทายปัญหาชิงรางวัล โดยมีของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ให้การสนับสนุน 


บรรยากาศการร่วมสนุกพบว่า มีเด็กเยาวชน และผู้ที่มาร่วมในงาน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่ตอบคำถามและได้รางวัลใหญ่ไปคือนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับว่า ทำให้ผู้มาร่วมงานได้มีความรู้เรื่องวรรณกรรมสินไซ ซึ่งเป็นเรื่องราวภาพวาดฝาผนังของสิมวัดไชยศรีเป็นอย่างดี ตัวอย่างคำถาม จากวรรณกรรมสินไซ ซึ่งนำมาใช้ถามในการทำกิจกรรม "ต้นสินไซเสี่ยงปัญญา" ในครั้งนี้ได้แก่ 

หมวด ๑ เรื่องราว

๔.         “ข่าวว่านัคเรศก้ำ                       ชั้นชื่อเป็งจาล

            มีโพยเข็ญ                     เกิดกวนเมืองบ้าน

            อันว่าสุมณฑาน้อง          พระยาเมืองกุศราช

            เป็นลูกเชื้อ                    ชาวชั้นแม่เดียว”

            ความที่กล่าว เป็นคำพูดของใคร

            ก. นางสุมณฑา แห่งเมืองเป็งจาล

            ข. กษัตริย์กามทา แห่งเมืองจำปา

            ค. ขุนคอน แห่งเมืองเป็งจาล

            ง. พระมหาราชครู แห่งเมืองจำปา

๑๔.       “บัดนี้พระบาทเจ้า          มาโผดพรทิพย์

            ข้าก็ขออาสา                  ส่วยทองปีตื้อ

            แม้นสิการใดแท้             มามัวฮ้อนเฮ่ง ก็ดี

            ข้าขออวนไพร่พร้อม       เมือล้างโทษเมือง เจ้าเฮย”

            คำกล่าวข้างต้น เป็นของใคร

            ก. พญานาค

            ข. ไวยุกัณฑ์

            ค. วัณนุรา

            ง. พญาครุฑ

๑๗.      “จตุโลกไท้                     ท้าวใหญ่ยมภิบาล ก็ดี

            ธรณีนาง                       เมขลาดวงซ้อย

            กับทังไอศวรสร้าง          ภายภูมิพื้นต่ำ

            ขอให้มาพร่ำพร้อม         คอยข้ามืดมัว แด่ท้อน”

            คำกล่าวข้างต้น เป็นของใคร

            ก. นางจันทรา

            ข. นางสุมณฑา

            ค. นางลุน

            ง. นางศรีดาจันท์

๒๐.      “มึงนี้แนวถ่อยฮ้าย          หีนะโหดปาปัง

            บ่แม่นแนวเดียวกู           ต่างพงศ์พันธุ์เชื้อ

            เทียมดังโจโรฮ้าย           ชายชะเลชาติชั่ว

            สอนบ่ได้                        ลวนลึ้งดั่งลิง แท้แล้ว”

            คำกล่าวข้างต้นเป็นของผู้ใด

            ก. ท้าวกุศราช

            ข. ท้าวเวสสุวรรณ

            ค. ท้าวสินไซ

            ง. พระอินทร์

๑๑.       ศาลาพันห้อง ตามเนื้อเรื่องคือที่อยู่ของใคร

            ก. ยักษ์กุมภัณฑ์

            ข. สินไซ

            ค. นางจันทราและนางลุนครั้งเมื่ออยู่ป่า

            ง. พระอินทร์

๒๘.      สินไซใช้กลวิธีการใดในการเข้าหานางสุมณฑา

            ก. ข่มขู่

            ข. เอาใจ

            ค. เกี้ยวพาราสี  

๒๙.      สินไซใช้อะไรไขกุญแจตอนที่เข้าหานางสุมณฑา

            ก. ลูกกุญแจ

            ข. ลูกศร

            ค. ดาบ

๓๘.      บทกลอนต่อไปนี้อยู่ในบั้นชื่อว่าอะไร

            “ลุกๆท้อน         มาชิงยาดเอาอวน แดแม๋

            เฮียนบล่มีใจคึด ชิไคเมือเมืองบ้าน”

            ก. อนุยุทธกรรมบั้น

            ข. บรรพชาบั้น

            ค. วิปะลาสะบั้น

๓๙.       บทกลอนต่อไปนี้อยู่ในบั้นชื่อว่าอะไร

            “ฟังยิน ฟ้าสะนั่นน้าว       เบยเบิกบัวระพา  พุ้นเย้อ

            นับแต่พูทอนลุน              ละนาดลงลาไท้

            ก. บั้นโคจร

            ข. บั้นบาสีเสวยราชย์

            ค. บั้นนาคสะดุ้ง

 

หมวดที่ ๒ เกี่ยวกับจำนวน (๙ ข้อ)

๘.         สินไซเดินทางมาได้ระยะกี่โยชน์จึงถึงแผ่นดินถิ่นงูซวง

            ก. ๕ โยชน์

            ข. ๖ โยชน์

            ค. ๗ โยชน์

            ง. ๘ โยชน์

๑๐.       สินไซได้อยู่ร่วมกับด่านนางกินรีกี่คืนจึงออกเดินทางต่อ

            ก. ๖ คืน

            ข. ๗ คืน

            ค. ๘ คืน

            ง. ๙ คืน

๒๓.      ด่านช้างคือด่านที่เท่าไหร่

            ก.  ด่านที่ ๓

            ข. ด่านที่ ๔

            ค. ด่านที่ ๕

๒๖.      ก่อนที่สินไซจะเข้าไปยังเมืองอโนราช สินไซฝันกี่อย่าง

            ก. ๗ อย่าง

            ข. ๖ อย่าง

            ค. ๙ อย่าง

๒๗.      อัญมณี ในเรื่องสินไซมีกี่ชนิด

            ก. ๗ อย่าง

            ข. ๙ อย่าง

            ค. ๓ อย่าง

๓๐.       บริวารของนางเทพกินรีมีจำนวนเท่าไหร่

            ก. ๓๐๐ นาง

            ข. ๔๐๐ นาง

            ค. ๕๐๐ นาง

๓๔.      มีชื่อดวงดาวอยู่ในเรื่องสินไซกี่ชื่อ

            ก. ๓ ดวง

            ข. ๔ ดวง

            ค. ๕ ดวง

๓๕.      พระยากุศราชส่งช้างบรรณาการเพื่อไปสู่ขอนางทั้งเจ็ดจำนวนเท่าไหร่

            ก. ๕๐๐ ตัว

            ข. ๑๐๐๐ ตัว

            ค. ๗๐๐ ตัว

๓๖.       ยักษ์อีสสะมุขีประจำอยู่ด่านที่เท่าไหร่

            ก. ด่านที่ ๓

            ข. ด่านที่ ๔

            ค. ด่านที่ ๕

 

------
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com