“กลยุทธ์” การสร้างแบรนด์สถานที่ เพื่อวิสาหกิจชุมชน

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 2 มีนาคม 63 / อ่าน : 76


          การทำวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยและกลยุทธ์หลายอย่างในการดำเนินงาน การที่เรามีกลยุทธ์ที่จะมาช่วยส่งเสริมการดำเนินงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้การดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (social enterprise) 4 ภูมิภาค เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

          เมื่อทำความรู้จักกับแบรนด์สถานที่ไปแล้ว วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่” ว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง ที่จะมาเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และสร้างศักยภาพของสถานที่นั้น ๆ ให้ได้รับการยอมรับจากสังคม

เรามาเริ่มกันที่อัตลักษณ์ของสถานที่ เป็นการประกอบสร้าง “ภาพแทน” หรือ“ภาพประกอบ” ความเป็นจริง โดยต้องสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่ และอัตลักษณ์นี้ต้องถูกยอมรับระดับโลกาภิวัตน์หรือระดับโลก ไม่ใช่ยอมรับกันเองในระดับท้องถิ่นหรือประเทศ เราจึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์แผนการตลาดและแผนการสื่อสาร มาเป็นตัวช่วยในการสร้างอัตลักษณ์ของสถานที่ โดยใช้เรื่องราว(Narratives),  สื่อเชิงภาพ (Visual), สื่อมวลชน (Media), ระบบสารสนเทศออนไลน์ (ICT) เพื่อฉายภาพลักษณ์แบรนด์สถานที่สู่สังคม, เรื่องเล่าท้องถิ่น (Local Narratives), ประเพณีและพิธีกรรมท้องถิ่น (Tradition / rituals), ตำนานท้องถิ่น (Myths), เหตุการณ์ท้องถิ่น (Events),  ผู้นำท้องถิ่น(Heroes), วัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Culture), การทำอาหาร (Gastronomy), ศิลปะ (Art), วรรณกรรม (Literature), วัฒนธรรมมวลชน (Popular Culture), เครื่องหมายท้องถิ่น (Emblems), ศาสนา (Religions), ภาษา (Languages) ของท้องถิ่น มาเป็นตัวช่วยในการสร้างแบรนด์สถานที่ให้เกิดการจดจำ
          ดังนั้นการสร้างแบรนด์สถานที่โดยใช้ความพร้อมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการสร้างแบรนด์สถานที่  ก็จะเป็นการสร้างการท่องเที่ยว การค้า การพอกพูนทางปัญญาของชุมชน การจ้างงาน การย้ายถิ่นฐานแรงงาน และความมั่งคั่งของการลงทุน เพื่อให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต่อไปได้

 

ข้อมูลประกอบจาก: หนังสือประชาคมบางลำพูของ อาจารย์อุทิศ อติมานะ

สำหรับใครที่อยากติดตามต่อว่าในการทำวิสาหกิจชุมชนมีอะไรที่สำคัญอีก ต้องทำอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร ก็สามารถติดตามข่าวสารและบทความอื่น ๆ ได้ที่

Fanpage: แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หรือ https://www.facebook.com/artculture4h/

Website: สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise หรือ http://www.artculture4health.com/categories/view/12

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com