ปลุกใจเมือง อีสาน

25 มกราคม 60 / อ่าน : 842

ปลุกใจเมือง

ในเวทีการประชุมเครือข่ายภูมิภาค ครั้งที่ 2

ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง ด้วยสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ 

#ภาคอีสาน 

 

(ปลุก ใจเมือง Spark U จังหวัดขอนแก่น) 

วันที่ 25 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมมงกุฎเงิน ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 

 

บรรยากาศ ที่เกิดขึ้น
13.00 น. – 13.45 น. อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
                                    สสส. เกริ่นแนะนำโครงการ และชี้แจงแนวทางการทำงานร่วมกัน

13.45 น. – 14.00 น. แนะนำคณะทำงานภายใต้โครงการ ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
                                    ด้วยสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ #ภาคอีสาน

14.00 น. – 15.30 น. นำเสนอข้อมูลพื้นที่นำร่องและแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น

15.30 น. – 16.30 น. สรุปรายละเอียดการนำเดินงานและทิศทางการดำเนินงาน
                                    พร้อมนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com