ภาพงานสัมมนา เรื่อง การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ในกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

12 พฤศจิกายน 64 / อ่าน : 718

ภาพงานสัมมนา เรื่อง "การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ในกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

ในงานมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com