งาน “สินไซ ศิลป์สุข” วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ โฮงสินไซ

22 ธันวาคม 64 / อ่าน : 495

งาน “สินไซ ศิลป์สุข” วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ โฮงสินไซ

งาน“สินไซ ศิลป์สุข”  วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 พบกับกิจกรรม “เดินดงชมป่า ๙ ด่านมหาภัย” โดยมัคคุเทศก์เยาวชนออทิสติก จากนั้นร่วมพูดคุยสนทนากับคนพิการด้านต่างๆ ในซุ้ม”ศิลป์สุข” เพื่อค้นพบภูมิปัญญาในตัวเรา  การชมการแสดงดนตรีอีสานร่วมสมัย และการเสนาประเด็น “พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสุขภาวะ” ตามด้วยพิธีเปิดนิทรรศการ “สินไซ ศิลป์สุข” ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสะท้อนผลการเรียนรู้


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com