บรรยายหัวข้อ รณรงค์โครงการ และการเขียนโครงการฯ “P-D-C-A”

27 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,981

เมื่อลงพื้นที่และได้นำเสนอเพื่อเรียนรู้การทำงานของพื้นที่ นครปฐม แล้ว ได้มีการบรรยายหัวข้อ รณรงค์โครงการ และการเขียนโครงการฯ “P-D-C-A” 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]