การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” 28 – 29 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 16 ตุลาคม 66 / อ่าน : 351


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์

ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม Citrine 1+2 ชั้น 5 ตึก Northwing โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง นนทบุรี

 

 

คำชี้แจง

          การอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ จากโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” จำนวน 20 โรงเรียนนำร่อง

 

วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

09.00 – 09.30 น. 

กิจกรรมนันทนาการเพื่อการละลายพฤติกรรม

วิทยากรโดย ทีมกระบวนกรจากศิลปะเบาใจ

 

09.30 – 09.45 น.

ชม VTR โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

 

09.45 – 10.00 น. 

กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้างาน และแนะนำในเรื่องทิศทางการสนับสนุนของ สสส.

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มานพ แย้มอุทัย

 

10.00 – 10.15 น.

ความเป็นมาของโครงการ และทิศทางการดำเนินโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ชวน SE และท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

วิทยากรโดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง                                                             

 

 

10.30 – 11.30 น.

Talk Show ปลุกพลัง สร้างเด็กไทยให้ไร้พุง

วิทยากรโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

 

11.30 – 12.00 น.

กิจกรรมสะท้อนความสำเร็จ จากโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่

1) โรงเรียนวัดปากบ่อ

    - นางสาววจี อนุภักดิ์            ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

    - นางสาวเยาวลักษณ์ จงกลรัตน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

2) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

    - นางนิชาภา ป้องปาน          ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

    - นางสาวปิยวรรณ เยาวพันธ์   ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

3) โรงเรียนวัดอินทราวาส

      - นางสาววาสนา ศรีระดา     ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

4) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

- นางสาวจินตนา เกตุพิบูลย์        ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ดำเนินรายการโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00 – 13.15 น.

กิจกรรมนันทนาการเพื่อเข้าสู่กิจกรรม

วิทยากรโดย ทีมกระบวนกรจากศิลปะเบาใจ

 

13.15 – 14.15 น.

เสวนาเจาะลึกเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนประเด็น “ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก

ผลไม้” และการเรียนรู้ด้วยหลัก 3อ ที่มุ่งสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียน

วิทยากรโดย ทีมวิชาการ ได้แก่

คุณจุรี สุวรรณ์ศิลป์        ที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการ

คุณวิชญาพร เลียบใย      ที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการ

คุณเกียรติศักดิ์ แหลมจริง ที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการ

คุณวสุนธรี เสรีสุชาติ      นักวิชาการด้านโภชนาการ

คุณกุลพร สุขุมาลตระกูล นักวิชาการด้านโภชนาการ

 

14.15 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

14.30 – 16.00 น.

สร้างความเข้าใจการเรียนรู้เรื่อง การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เพื่อกิจกรรมการรณรงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อ

วิทยากรโดย ทีมสื่อและนวัตกรรม ได้แก่

คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม ที่ปรึกษาโครงการด้านสื่อและนวัตกรรม

คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน    ที่ปรึกษาโครงการด้านสื่อและนวัตกรรม

 

16.00 – 17.30 น. 

แนวทางการออกแบบและพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี

วิทยากรโดย ทีมสื่อและนวัตกรรม และทีมวิชาการ ได้แก่

คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม ที่ปรึกษาโครงการด้านสื่อและนวัตกรรม

คุณจุรี สุวรรณ์ศิลป์        ที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการ

 

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ห้อง Topaz Room ชั้น 2 ตึก Northwing

 

 

19.00 – 20.30 น.

กิจกรรม Workshop พบทีมพี่เลี้ยง ร่วมออกแบบ กำหนด Theme และพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการรณรงค์ขับเคลื่อนประเด็น “ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้”  แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 โรงเรียน

วิทยากรโดย ทีมสื่อและนวัตกรรม และทีมวิชาการ

 

20.30 – 21.00 น.

นัดหมายกิจกรรมวันที่ 2 และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566

เวลา

รายละเอียด

 

 

08.30 – 09.00 น.

กิจกรรมนันทนาการเพื่อการละลายพฤติกรรม พบพี่เลี้ยงรอบสุดท้าย

วิทยากรโดย ทีมกระบวนกรจากศิลปะเบาใจ

 

09.00 – 9.30 น.

กล่าวสรุปความเข้าใจและแนะนำ การออกแบบสื่อ นวัตกรรม Theme ในการเขียนข้อเสนอโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

วิทยากรโดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

09.30 – 12.00 น. 

นำเสนอ Concept โครงการเพื่อการรณรงค์ขับเคลื่อนประเด็น “ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้” ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที กรอบแนวคิดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษปรู๊ฟ

ดำเนินการนำเสนอโดย ทีมสื่อและนวัตกรรม และทีมวิชาการ

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00 – 14.00 น.

(ต่อ) นำเสนอ Concept โครงการเพื่อการรณรงค์ขับเคลื่อนประเด็น “ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้” ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที กรอบแนวคิดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษปรู๊ฟ

ดำเนินการนำเสนอโดย ทีมสื่อและนวัตกรรม และทีมวิชาการ

 

14.00 – 15.00 น.

กิจกรรมพบพี่เลี้ยงรอบสุดท้าย ก่อนนัดหมายส่งข้อเสนอโครงการจริง

วิทยากรโดย ทีมสื่อและนวัตกรรม และทีมวิชาการ

 

15.00 – 15.15 น.

กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” และมอบเกียรติบัตร

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร

 

15.15 – 15.30 น.

รับประทานอาหารว่าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ



ปฏิทินกิจกรรม























แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]