หนองโพKiDดี–วิสาหกิจชุมชน / NPKD–Social Enterprise กิจกรรมสำรวจลงพื้นที่ของคณะทำงานและรับสมัครเยาวชน

7 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 393

เพื่อทราบและเข้าใจถึงปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเกษตรกรโคนมในชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนสะท้อนมุมมองความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์โคนม รวมทั้งแนวคิดในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการฯ คือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการฯ 

          กิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่ของคณะทีมงาน ที่ได้ไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มโคนมหลายฟาร์มในชุมชน ทำให้ได้รับรู้วิถีชีวิตของอาชีพเกษตรกรโคนมมากขึ้น โดยเฉพาะข้อจำกัดและปัญหาของการทำฟาร์มโคนม อาทิ คุณภาพน้ำนมดิบที่แปรผันไปตามสุขภาพและอาหารที่เลี้ยงโคนม ปริมาณของน้ำนมดิบที่ส่งโรงนมนั้นมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร เช่น ถ้าฟาร์มรายย่อยมีแม่โคให้นมในปริมาณที่น้อย จำนวนน้ำนมที่ต้องส่งโรงนมก็จะผันตามไปด้วย เป็นต้น

ในส่วนของแนวคิดหรือมุมมองของชุมชนที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคนั้น ชุมชนให้ความสนใจและยินดีเข้าร่วมโครงการแม้ว่าจะติดขัดในเรื่องช่วงเวลา/ชั่วโมงการทำงานของเกษตรโคนมที่ต้องใช้เวลาดูแลฟาร์ม แต่อย่างไรก็ดี การลงพื้นที่ชุมชนครั้งนี้เป็นประโยชน์และก้าวที่สำคัญยิ่งสำหรับโครงการเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้จากฟาร์มโคนมเหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมของ NPKD-Social Enterprise ที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป

ในส่วนของการรับสมัครเยาวชน จำนวนไม่เกิน 15 คน โครงการได้ทำการประสานประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ การเชิญชวนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ FB : NongpoKiDdee นั้นได้รับการตอบรับที่ดี เมื่อเยาวชนได้รับฟังรายละเอียดของโครงการ ผู้ปกครองและเยาวชนต่างก็ให้ความสนใจ นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองของเยาวชนนอกพื้นที่ชุมชนหนองโพสมัครเข้าร่วมโครงการอีกด้วย

           

ภาพประกอบกิจกรรม  

 

 

หมายเหตุ / กำหนดการกิจกรรมครั้งต่อไป  

ในเดือนมีนาคม วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 11 - 12 มีนาคม 2560 โครงการได้จัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนอันเป็นการปฐมนิเทศ ทำความรู้จักกับเยาวชน และให้เยาวชนได้รู้จักกับชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะวิชาชีพของเกษตรกรโคนม โดยมีกิจกรรมการสำรวจลงพื้นที่ของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงที่มา และความเป็นไปได้ที่จะนำน้ำนมโคจากฟาร์มของชุมชนไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ได้จริง 

โดยโครงการฯ จะเชิญชวนเยาวชนไปฟังบรรยายจากวิทยากรในชุมชน หนึ่งในผู้ประกอบการร้านค้าที่ผลิตสินค้าจากน้ำนมโค ผลิตและจัดจำหน่ายได้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการทำกิจกรรมการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากนม และการทำสื่อสร้างสรรค์(หนังสั้น)ต่อไป

นอกจากนี้ ระหว่างวันเยาวชนจะได้มีโอกาสสวมบทบาทเป็นนักสร้างสื่อ(สร้างสรรค์)ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้เยาวชนมีทัศนคติและมุมมองที่ต่างไปจากเดิมที่เป็นเพียงผู้รับสื่อ นี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานประสบการณ์ให้แก่เยาวชนในการทำกิจกรรมการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ฯ ในครั้งต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com