ประเด็นความรุนแรง

หมวดหมู่ นักวิชาการ , โดย : admin , 3 เมษายน 61 / อ่าน : 2,544


ประเด็นความรุนแรง

    "ความรุนแรง"  เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ และคนที่อยู่รอบๆ ข้าง ดังที่มีตัวอย่างให้พบเห็นตามสื่อทีวี หน้าหนังสือพิมพ์ อยู่ทุกวัน เช่น  กรณีพ่อทุบตีแม่  เด็กก็อาจจะถูกทุบตีไปด้วย  เด็กที่ถูกทุบตี ทำร้าย หรือได้เห็นความรุนแรงเสมอ ๆ จะฝังใจเรื่องความรุนแรง  เด็กจะเข้าใจผิดว่า  ปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรง  ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ปัญหาทุกปัญหาควรแก้ไขด้วยเหตุผล  ด้วยการพูดจาทำความเข้าใจ  นอกจากนี้ การอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรง  เด็กจะซึมซับเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตัว  เด็กจะกระทำความรุนแรงต่อเพื่อน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ยิ่งน่าเป็นห่วง   และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระทำรุนแรงต่อครอบครัวตนเอง  ต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง หรือคนรอบข้าง

   จะเห็นได้ว่า "ความรุนแรง" ถ่ายทอดจากพ่อ แม่  ลูก  หลาน  เหลน ต่อไป  ถ้าเราปล่อยให้ความรุนแรงเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะมากหรือน้อย  ความรุนแรงก็อยู่ในสังคมตลอดไป  จึงเป็นเหตุผลว่า เราต้องป้องกันมิให้ความรุนแรงแพร่ขยายถ่ายทอดเป็นวัฎจักรที่ไม่ดีไปเรื่อย ๆ ยิ่งปัจจุบัน ยุคลอกเลียนแบบ โลกไซเบอร์  ที่หาดูได้ง่ายๆในมือถือ ด้วยการรู้ไม่เท่าทันสื่อ ซึ่งอันตรายต่อเด็ก สังคมเยาวชนที่ส่อพฤติกรรมล่อแหลม ริลอง  เรียนแบบ ทั้งเรื่องเพศ ที่เกิดจากการไม่รู้จัก ยับยั้งชั่งใจ เกิดการท้องก่อนวัยอันควร กลายเป็น ปัญหาครอบครัว  เกิดกลุ่มเปราะบาง เด็กพิเศษ พิการ ครอบครัวยากจน กลายเป็นปัญหาสุขภาวะในครอบครัวและชุมชน ที่นับวันจะมีมากขึ้น ซึ่งยากแก่การแก้ไขเยียวยา

      อะไรคือความรุนแรง

        ความรุนแรง คือ พฤติกรรมการใช้อำนาจในการควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดความกลัว  เช่น  การทำร้ายร่างกาย  การข่มขืน  และการทารุณกรรมทางด้านจิตใจ       เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติ  และสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาเศรษฐกิจ    ปัญหาทางเพศ  ปัญหาการกดขี่แรงงานเด็ก    ผู้ที่กระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมของความรุนแรงที่เราพบเห็นในสังคมส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชายในครอบครัว  และผู้หญิง มักจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง รวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุก็มักได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน

       ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กส่วนใหญ่ เป็นความรุนแรงในครอบครัว  รูปแบบของความรุนแรงที่เราพบเห็นมีหลายรูปแบบ คือ   ความรุนแรงต่อสตรี หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามที่เป็นผล หรืออาจเป็นผลให้เกิดการทำร้ายร่างกาย  ทางจิตใจ และทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี  รวมทั้งการขู่เข็ญกีดกันจำกัดเสรีภาพ  ทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว      ความรุนแรงต่อเด็ก หมายถึงการที่เด็กได้รับการปฏิบัติจากผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกครอบครัว จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับอันตราย บาดเจ็บ กระทบกระเทือนทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ตลอดจนการถูกละเลย ไม่สนองตอบความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งเหตุแห่งความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในครอบครัวสังคมปัจจุบัน เหมือนอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน สาเหตุที่มาจากการดื่มแล้วขับทำให้เกิดอุบัติเหตุ กรณีความรุนแรงในครอบครัว พบได้มากสาเหตุมาจาก พ่อดื่มเหล้า ทะเลาะเบาะแว้งกับแม่ ทุบตีลูก ครอบครัวไม่สงบสุขเกิดการอย่าร้างครอบครัวแตกแยก พ่อไปทางแม่ไปทาง

        สิ่งบอกเหตุหลายประการของพ่อแม่ที่มีแนวโน้มในการทำร้ายบุตร ทะเลาะเบาะแว้ง ตบตีกันตลอดเวลา เด็กผู้ชายติดยาเสพติด ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก เก็บกด และขาดที่พึ่ง หมกมุ่นเรื่องเพศ มาจากพ่อแม่ไม่ผูกพันกับลูก เมาสุราเป็นอาจิณ ชอบเล่นการพนัน สิ่งที่เอ่ยมาเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมทุกวันนี้  ถ้าไม่แก้ไขหรือป้องกันก็จะเกิดปัญหาเป็นวงกว้างให้ถึงขั้นเสียชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเดือดร้อนให้สังคมอย่างไม่ที่มีที่สิ้นสุดโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]