การอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ การสื่อสารสุขภาวะ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศนี ประทุมสุวรรณ และ อาจารย์สุมาลี สุวรรณกร

หมวดหมู่ ภูมิภาค , โดย : admin , 24 มีนาคม 64

การอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ "การสื่อสารสุขภาวะ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศนี ประทุมสุวรรณ และ อาจารย์สุมาลี สุวรรณกรโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]