สังคมสูงวัย ตอน "ชีวิตไม่สะดุด มีสุข ในวัยเกษียณ"

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 7 ตุลาคม 62 / อ่าน : 1,571

สังคมสูงวัย ไม่ได้หมายถึงสังคมของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสังคมที่กำลังจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สัดส่วนของคนวัยทำงานก็ลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน ซึ่งอีก 17-18 ปี ข้างหน้า เราจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ชองจำนวนประชากรทั้งประเทศ
นักเศรษฐศาสตร์ ได้วิเคราะห์ไว้ว่าในอนาคตคุณไปที่ใดคุณจะเจอผู้สูงอายุ 1 ใน 3 คน เจอคนวัยทำงาน 1 ใน 3 และจะเจอคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้อีก 1 ใน 3 คำถามก็คือเมื่อถึงเวลานั้นบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ใครจะจ่ายภาษีระบบบำเหน็จบำนาญจะเป็นอย่างไร รัฐต้องใช้ภาษีอากรแล้วจะมีปัญหาหรือไม่

เมื่อเราหลีกเลี่ยงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ได้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวัยหลังเกษียณจึงเป็นสิ่งจำเป็น ต้องมีการวางแผนชีวิตไว้อยางรอบคอบเพื่อทำให้ชีวิตไม่สะดุด

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]