กระจกวิจัย : ตอนที่ 2 งานวิจัยควรอยู่ในสายตาของผู้คน เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 23 กุมภาพันธ์ 65

กระจกวิจัย : ตอนที่ 2 งานวิจัยควรอยู่ในสายตาของผู้คน เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น

"งานวิจัยควรอยู่ในสายตาของผู้คน เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น"
CBR...Community-based Research งานวิจัยที่สะท้อนปัญหาจากชุมชน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน โดยชุมชน ด้วยความร่วมมือจากภาควิชาการ
.
.
การพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม โดยชุมชน" ผ่านกระบวนการวิจัยแบบ CBR โดยทีมวิจัยวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับนักวิจัยชาวบ้าน..อันนำไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างดี
.
.
อีกหนึ่งผลงานในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สะท้อนงานวิจัยสู่ชุมชน สะท้อนชุมชนสู่งานวิจัย
.
สามารถติดตามชมได้ที่นี่
#กระจกวิจัย
#สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
#MASS
#สสส
#งานวิจัยเพื่อชุมชน
#CBR
#boonyou
#KrirkUniversity
#research


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]