Spark U ปลุก ใจ เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 "ท่าพระ" ชุมชนช่วยกันขจัดขยะในสถานการณ์โควิดและน้ำท่วม จ.ขอนแก่น

หมวดหมู่ , 24 พฤศจิกายน 64

 


ชุมชนท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นชุมชนที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า สถานที่ราชการหลายแห่ง ทำให้แต่ละวันมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นวันละ 6-7 ตัน แถมเมื่อโควิดมาเยือน ชุมชนแห่งนี้มีขยะติดเชื้อเกิดขึ้นจำนวนมากจากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักพิง ศูนย์พักคอย
แทนที่จะโยนปัญหาให้หน่วยงานในความรับผิดชอบ ชาวท่าพระรวมตัวกันปฏิบัติการปลุก-ใจ-เมือง โดยดึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เข้ามาเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน อีกทั้งใช้ความถนัดและความสนใจด้านการผลิตสื่อของเด็กๆ ทำโครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาขยะในชุมชนและโรงเรียน ทำป้ายรณรงค์เพื่อเชิญชวนให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทำแผ่นพับให้ความรู้ โดยเฉพาะการจัดการขยะติดเชื้อที่มีอยู่ในครัวเรือน ใช้สื่อพื้นบ้านหมอลำเยาวชนปลุกใจให้คนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จนเกิดเป็นหมู่บ้านไร้ถังขยะ ที่สามารถเผยแพร่การจัดการขยะให้ชุมชนอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงาน

 

 

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : punsilppunsook@gmail.com