Spark U ปลุก ใจ เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 "สาวะถีวิถีสะอาดตลาดปลอดขยะ" จ.ขอนแก่น

หมวดหมู่ , 24 พฤศจิกายน 64

 


ชุมชนสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่เข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่าปีละหมื่นคน เพื่อมาชมโบสถ์โบราณ หรือ สิมวัดไชยศรี และเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือฮูปแต้ม ที่วาดจากวรรณกรรมเรื่อง“สินไซ” หรือ สังข์ศิลป์ชัย ทำให้เกิดปัญหาขยะที่มาจากการรับรองต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงขยะจากคนในชุมชนเป็นจำนวนมาก แทนที่จะปล่อยให้ปัญหาขยะล้นเมืองถูกจัดการโดยหน่วยงานรัฐในท้องที่ ชาวบ้านสาวะถีกลับรวมตัวกันปฏิบัติการปลุก-ใจ-เมือง โดยออกแบบการจัดการขยะ จนเกิดตลาดนัดสาวะถีปลอดโฟมและพลาสติก เน้นการใช้ภาชนะจากธรรมชาติทดแทน และใช้หมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปี เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อปลุกพลังคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะ และร่วมใจกันแก้ไขปัญหา พร้อมมีครอบครัวต้นแบบในการจัดการขยะระดับปัญหาขยะจัดการได้ด้วยมือพวกเรา

 

 

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : punsilppunsook@gmail.com