วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 26 เมษายน 66

2 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันWorld Autism Awareness Day หรือวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก
โรคออทิสติกเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นถึงกลางปี 1900 เมื่อจิตแพทย์ชาวยุโรปเริ่มวินิจฉัยโรคนี้ แม้ว่าในขณะนั้นจะถือว่าเป็นโรคจิตเภทรูปแบบหนึ่งก็ตาม แพทย์ในสวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย ออสเตรีย และสหรัฐอเมริกาเป็นบุคคลสำคัญไม่กี่คนที่ก้าวไปสู่ความเข้าใจว่าออทิสติกเป็นความผิดปกติ

Peanut Butter and Jelly Day หรือวันเนยถั่วและเยลลี่
เนยถั่วถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดยชาวแอซเท็ก ซึ่งนำถั่วลิสงคั่วมาบดเป็นแป้งที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ถั่วลิสงบดถูกนำมาใช้ทั่วโลกในรูปแบบต่างๆ ส่วนเยลลี่ในกรณีนี้เป็นคำในเวอร์ชันของทางอเมริกา ซึ่งหมายถึงผลไม้ชนิดพิเศษที่เก็บรักษาไว้ซึ่งทำจากน้ำผลไม้ที่มีรสหวานด้วยน้ำตาลจนมีลักษณะเป็นเจล

Fact-Checking Day หรือวันตรวจสอบข้อเท็จจริง
วันตรวจสอบข้อเท็จจริงสากลมีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนข้อมูล และประกาศความจริงที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่แท้จริง
บุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิและความรับผิดชอบในการรับทราบข้อมูล โดยการฝึกตรวจสอบข้อเท็จจริงของตนเอง แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลที่ผิดเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดเห็น การตัดสินใจ การสนทนา เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนจะต้องรู้ว่าข้อมูลของพวกเขามาจากไหน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]