วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

7 เมษายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันGood Friday
ตลอดหลายศตวรรษหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู วัน Good Friday ได้กลายเป็นวันสำคัญของชาวคริสต์ทั่วโลก วันมักจะถูกทำเครื่องหมายด้วยการอดอาหาร การอธิษฐาน และการกระทำเพื่อการกุศล ในบางประเพณี วันนี้ยังเป็นวันแห่งความเงียบงัน เพื่อสะท้อนความทุกข์ทรมานของพระเยซู

World Health Day หรือวันอนามัยโลก
วันอนามัยโลกเชื่อมโยงโดยตรงกับการก่อตั้งองค์การอนามัยโลก องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติที่ให้ความสำคัญกับการสาธารณสุขของโลกโดยรวม ตลอดหลายปีที่ผ่านมามักจะรณรงค์ครอบคลุมประเด็นสำคัญทุกเรื่อง ตั้งแต่การกำจัดโรคโปลิโอทั่วโลก ความกระฉับกระเฉงในขณะที่สูงวัย ไปจนถึงความปลอดภัยทางถนน ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญเพียงพอต่อสุขภาพของคนทั่วโลก

Walk To Work Day หรือวันเดินไปทำงาน
เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนกิจวัตรนั้น เพิ่มเวลาให้กับมันอีกเล็กน้อย อาจดูว่าการเริ่มต้นวันใหม่ที่ช้าลง แต่การเดินเร็วนั้นสามารถนำไปสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานอื่นๆ ลดมลพิษ และลด Carbon Foot Print ของแต่ละคน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]