เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

เล่าสนุก พุธสนั่น

 

มนุษย์ทุกคนล้วนมี “เมตตาธรรม”

ถ้าเราทุกคนร่วมเอาออกมาใช้

สังคมเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น


“กอล์ฟ”
ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒนามงคล
“นางฟ้าซาลอน”

 

 

โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]