Feedback จาก สหัสขันธ์ จูราสสิก & ทราเวล พื้นที่ต้นเรื่องหนังสั้น #ส้มส่งสุข

หมวดหมู่ , 26 ตุลาคม 66

Feedback จาก สหัสขันธ์ จูราสสิก & ทราเวล พื้นที่ต้นเรื่องหนังสั้น #ส้มส่งสุข

ติดตามข่าวสารและติดตามข่าวสารและ#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook :   / punsilppunsook  

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram :   / punsilppunsook  

Twitter :   / punsilppunsook  

Tiktok : https://www.tiktok.com/ปันศิลป์ ปันสุข

 

#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ศิลป์๘เปี่ยง #ส้มส่งสุข #SE #art4d #บุกเบื้องหลังกองถ่าย #ผู้กำกับ #นักแสดง #หนั้งสั้น #หนังอีสาน #ปลาส้ม #สหัสขันธ์ #เขื่อนลําปาว #กาฬสินธุ์ #สื่อศิลป์SE #บ้านคำคาโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]