อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้ ปี 5 (ต่อ)

หมวดหมู่ , 31 ตุลาคม 66

อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้ (ต่อ)

นำเสนอ กรอบแนวคิดและConcept โครงการเพื่อการรณรงค์ขับเคลื่อนประเด็น “ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้”โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]