พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง...“พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต Living museum”

หมวดหมู่ , 25 มกราคม 67

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง...“พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต Living museum”

พบกับ ปาฐกถานำหัวข้อ “หนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับไทยเบิ้งในบรรณพิภพ : จุดเริ่มต้นของ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง”

โดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นักวิชาการอิสระ

เวทีเสนาหัวข้อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง...“พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต Living museum”

#สสส #แผนสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม #ปันศิลป์ปันสุข #โคกสลุง #สื่อศิลป์SE

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]