ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน เป็น “ภูมิพลังวัฒนธรรม” (Soft Power) ที่สาคัญของชาติ ช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิ เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

หมวดหมู่ , 13 มิถุนายน 67

ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน เป็น “ภูมิพลังวัฒนธรรม” (Soft Power) ที่สาคัญของชาติ ช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิ เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

 

"ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน" หมายถึง กรอบแนวคิดที่นามาใช้แนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทุนวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมหลากหลายภาคส่วนบนพื้นที่ของประเทศไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มีความครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ ภูมิภาษาและวรรณศิลป์ ภูมิบ้านภูมิเมือง และภูมิปัญญาแผ่นดิน

“ภาษา” เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมเป็นแก่นของสังคมมนุษย์ "ภูมิปัญญาแผ่นดิน" หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธี ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คน หรือเกี่ยวของกับการทามาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี

การขับเคลื่อนงานภายใต้การระดมทรัพยากร การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการบูรณาการงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนนักเขียน ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐมาทำหน้าที่เป็นแกนหลักขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook:   / punsilppunsook  

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram:   / punsilppunsook  

Twitter:   / punsilppunsook  

TikTok:   / punsilppunsook  

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ภูมิภาษา #ปัญญาแผ่นดินโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]