เชิญร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปด้านศิลปะและวัฒนธรรม

หมวดหมู่ , 10 เมษายน 67

เชิญร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

เชิญร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ 2567 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 402 - 403 อาคาร สว. รัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร

ในงานพบกับ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รากฐาน พื้นฐาน และภูมิฐาน กับ แนวคิดการขับเคลื่อนและการจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ที่พึงประสงค์” โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

Highlights เวทีเสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้า “นโยบายและทิศทางการบริหารประเทศด้วย ฐานทุนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม” พบกับ

• นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

• นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

• นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์

.

พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูป ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระยะต่อไป โดย

• รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ประธานคณะทำงาน

• ดร.ดนัย หวังบุญชัย คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

• ดร.ชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์ คณะทำงาน

.

และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลเกียรติคุณแก่บุคคล/หน่วยงาน องค์กร ต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม, สาขาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน, สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และสาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power)

.________________________________________________

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

รายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR Code หรือลิงก์ กำหนดการ https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=2KSDA

และลงทะเบียน https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=FSUG8

________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณปาริชาติ ทองแผ่น โทร 081-467-2645

คุณศิริลักษณ์ ประสิทธิ์พรม โทร 099-403-8878
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]