ลปะบำบัดพื้นบ้านอีสานผ่านโครงการสินไซ ศิลป์สุข

หมวดหมู่ ข่าว/กิจกรรม , 19 ธันวาคม 64

ลฟ์อาทิตย์นี้ ปันศิลป์ ปันสุข         </div>
                
        
        <div style=โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : punsilppunsook@gmail.com