Better City ชวนนักออกแบบให้ลองมองปัญหาและออกแบบการแก้ไขปัญหาของเมือง และ Bangkok Spoken

หมวดหมู่ , 15 กุมภาพันธ์ 66
Better City ชวนนักออกแบบให้ลองมองปัญหาและออกแบบการแก้ไขปัญหาของเมือง และ Bangkok Spoken แสดงให้เห็นถึงงานออกแบบที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการออกแบบ แต่ตอบสนองการใช้งานของคนเมืองได้จริง เพื่อชวนตั้งคำถามว่า แล้วเราจะออกแบบเมืองที่ดีได้อย่างไรหากเราไม่เข้าใจผู้คน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]