ปากคลอง Pop-Up”

หมวดหมู่ , 17 กุมภาพันธ์ 66

 

“ปากคลอง Pop-Up” 

 
เป็นความร่วมมือของนักศึกษา ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ประกอบการในปากคลองตลาด เพื่อนำเสนอย่านขายดอกไม้ที่อยู่คู่คนกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน ในเทศกาล Bangkok Design Week 2023 แน่นอนว่าต้องนำเสนอด้วย “ดอกไม้” เป็นหลัก ทั้ง “Interactive Flower Experience” เทคโนโลยี AR ในการสร้าง Interactive art ให้ปรากฏลวดลายดอกไม้หลากสีบนพื้นที่จริง โดย 27 June Studio หรือ “Pop-up Blossom” สะท้อนความเป็นปากคลองตลาด โดย กลุ่มนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]