คู่มือดำเนินงานโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal” ฉบับเพิมเติม (Supplemental Issue)

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 20 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 1,671


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารคู่มือดำเนินงานโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal”ฉบับเพิมเติม (Supplemental Issue)


คู่มือดำเนินงานโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal”ฉบับเพิมเติม (Supplemental Issue)

 ดาวน์โหลด คู่มือ คลิกที่นี่ 

ผเู้รียบเรียง แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ผลิตและเผยแผร่โดย   :  มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

    128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไท พลาซ่า

    เขตราชเทวี แขวงถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล ดี เทรดดิ้ง แอนด์ พริ้นติ้ง (สำนักงานใหญ่)6 ซอยหัสดิเสวี แขวงห้วยขวาง

    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10120โทรศัพท์ 087-356-2824

พิมพ์คร้งั แรก : พฤษภาคม 2565

จำนวน : 100 เล่ม


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]