กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง” ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 @สงขลา

, 27 มีนาคม 62 / อ่าน : 5,401

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมือง" ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 จัดขึ้น ณ โรงสีแดง และโรงแรมเลคอินน์ จังหวัดสงขลา  

ซึ่งมีการกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการโดย คุณอภิษฎา ทองสอาด สถาบันอาศรมศิลป จากนั้ันมีการจัดวงเสวนา เยาวชนคนรุ่นใหม่จะช่วยสร้างสรรค์เมืองสงขลาให้เข้มแข็งได้อย่างไร โดยมีผู้ร่วมวงสนทนาดังนี้ นายแดนไท สุขกำเนิด นักสร้างบอร์ดเกมคนรุ่นใหม่ , ทีมงาน Beach for life ผู้พิทักษ์ชายหาดสงขลา จากสาขาฟอรั่มและคุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อผ่าน Mobile Journalism  ต่อด้วยการเสวนากับอาจารย์อภิษฎา ทองสอาด  สถาบันอาศรมศิลป์และอาจารย์ ดร.ดนีย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม ในเรื่อง "ทำสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้ตอบโจทย์ประเด็น 3 หัวข้อ" 

ต่อด้วยกิจกรรมรู้จักคนดี ของดีจากชุมชน (People & Culture Mapping) ชุมชนเมืองเก่าบ้านบน และชุมชนเก้าห้อง ถนนหนองจิก นางงาม ตามมาด้วยการนำเสนอข้อมูลสิ่งที่ประทับใจและได้รับรู้จากชุมชน มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อตามฐานที่ตนสนใจ โดยมีทั้งหมด 2 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 การทำบอร์ดเกม และฐานที่ 2 การทำคลิปวิดีโอ (Mojo : Mobile Journalism) จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาเนื้อหา และเทคนิคการนำเสนอ โดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยง เพื่อนำไปผลิตสื่อตามที่ตนเองสนใจต่อไป...


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]