การดำเนินโครงการ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปีที่ 4 เทอมที่ 2

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 5,210


โครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

         ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินโครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ในวิถี New Normal ปีที่ ๔ กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ ในการรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน เรียนรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่ผ่านมาได้เกิดการสร้างแรงกระเพื่อม ต่อครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันการดำเนินโครงการเข้าสู่ ระยะที่ ๒ แล้ว
 
       ซึ่งในการทำงานระยะที่ ๒ นี้ ทางโครงการได้มีเอกสารและคู่มื่อเพื่อเป็นทิศทาง แนวทางในการทำงานให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

       ๑. คู่มือดำเนินงานโครงการ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (New Normal)   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
            


       ๒. คู่มือดำเนินงานโครงการ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (New Normal) ฉบับเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
            

      ๓. แนวทางการติดตามประเมินผลแบบการเสริมพลังเพื่อการพัฒนาโครงการรองศาสตราจารย์.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณผู้ติดตามประเมินผลภายใน สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
            

       ๔. คู่มือ WorkShop Mojo การผลิตคลิปวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Kinemaster หน้า 89 ในเอกสารคู่มือ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
            
.
.
      ๕. เอกสารการบรรยายโดยอาจารย์ สง่า ดามาพงษ์           ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
          .
.

      
       ๖. การประยุกต์สื่อเพื่อการดำเนินโครงการ จาก ทีมที่ปรึกษาพัฒนาโครงการด้านวิชาการ  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
          
.
.
.
       ๗. รายละเอียดเอกสารการเงิน และการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
           
           

เพลงประกอบโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 
   1.เพลงอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน         ดาวน์โหลด   คลิก
   2.เพลงGreeb Yellow Red         ดาวน์โหลด   คลิก
   3.เพลงลดด่วน                         ดาวน์โหลด   คลิก
 ฟังเป็น Playlist เพลงประกอบโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  คลิกที่นี่ 
         


การเข้าสู่การดูเนื้อหา และเข้าถึงการติดตามการดำเนินช่องทางต่างๆ ของโครงการ 
สามารถเข้าถึงได้ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้


        ๑. เว็บไซต์แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)    
            http://www.artculture4health.com
            
.
.
       
        ๒. เว็บไซต์โครงการ ปิ๊งส์ โปรเจ็คต์ 
            http://pings.artculture4health.com
             
.
.
       
        ๓. เว็บไซต์โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) 
            http://artculture4health.com/nofat
             
.
.
       
        ๔. แฟนเพจ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)  
            https://www.facebook.com/artculture4h
             
.
.
       ๕. แฟนเพจ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)  
            https://www.facebook.com/pingsproject
            
.
.
.
กดติดตาม ทุกๆ ช่องทางเพื่อรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แล้วเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้น
            
            
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]