“ถิ่นไดโน ไม่โออ้วน” Show ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 20 มีนาคม 2567 / อ่าน : 372

“ถิ่นไดโน ไม่โออ้วน” Show ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ  ของโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ถิ่นไดโน ไม่โออ้วน” Show นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาของโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


“ถิ่นไดโน ไม่โออ้วน” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยนำเสนอออกมาในซุ้มกิจกรรมทั้ง 4 ซุ้ม โดยแกนนำนักเรียน ดังนี้ 1.ซุ้ม ถ้ำความรู้ เพื่ออยู่รอด ให้ความรู้เรื่องโทษและอันตรายของโรคอ้วนทั้งให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคอ้วน โดยการจัดมุมความรู้ จำลองผนังถ้ำ 2.ซุ้ม กินดีชีวีรอด สาธิตการทำเมนูชูสุขภาพที่นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันคิดสูตรอาหารจากชื่อเมนูที่กำหนดให้ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ยำ 3 เผ่า ไข่ไดโนเสาร์ทรงเครื่อง ต้มปลาดึกดำบรรพ์ 3.ซุ้ม มนุษย์เผ่า เผาผลาญออกกำลังกายจากการจัดทำทำนองและเนื้อหาเพลงให้เกี่ยวข้องกับหลัก 3 อ. พร้อมออกแบบท่าเต้นสไตล์มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ และ 4.ซุ้ม ผจญภัยถิ่นไดโน (บูรณาการ) แข่งขันวิ่งวิบากแยกประเภทอาหารจากการอ่านฉลากโภชนาการตามสัญญาไฟจราจร เขียว เหลือง แดง โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมชุดไดโนเสาร์ในการวิ่งไปแต่ละด่าน

 

ผลงานนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ครั้งนี้ของโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มุ่งใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ มีการถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ โดยให้ความสำคัญกับครูผู้สอน เด็กนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ได้ที่
.


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]