“บ้านงิ้วแรกแตก แหก หวาน มัน เค็ม” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 20 มีนาคม 2567 / อ่าน : 578

“บ้านงิ้วแรกแตก แหก หวาน มัน เค็ม” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


 


“บ้านงิ้วแรกแตก แหก หวาน มัน เค็ม” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

“บ้านงิ้วแรกแตก แหก หวาน มัน เค็ม” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนบ้านงิ้ว นำเสนอออกมาในฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน โดยแกนนำนักเรียน ดังนี้ ฐานที่ 1 เปิดประตูสู่อเวจี (ให้ความรู้สัญญาณไฟ การอ่านฉลาก) ฐานที่ 2 รายการเชฟกระทะทองแดง สาธิตการทำอาหารชูสุขภาพจากวัตถุดิบพื้นบ้าน “ดอกงิ้ว” อาทิ ผัดดอกงิ้วไฟแดง แกงส้มพี่ยมยกล้อ ยำดอกงิ้วสะท้านโลกีย์ ฐานที่ 3 ยมฑูตขูดไขมัน (เล่นเกมแยกอาหาร 5 หมู่ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย) และฐานที่ 4 กางบัญชีหนังหมาพญายมราช (หนังประโมทัย ส่งเสริมด้านอารมณ์) 

ทั้งหมดของการนำเสนอผลงานครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการ "บ้านงิ้วนรกแตก แหกหวานมันเค็ม" เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภาวะโภชนาการ ในเด็กวัยเรียนเพิ่มขึ้น และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ลดอาหารหวาน มันเค็ม เพิ่มผักและผลไม้ ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]