ชุดปูโต๊ะทานข้าว โคกสลุง จ.ลพบุรี

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

ชุดปูโต๊ะทานข้าว
“ชุดปูโต๊ะทานข้าว” งานแฮนด์เมด ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ทอด้วยกี่โบราณ
สินค้าจากภูมิปัญญาของชาวไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ไม่อยากให้โต๊ะทานข้าวซ้ำใคร ต้องใช้ชุดปูโต๊ะของบ้านโคกสลุง
#ตลาดปันสุข ขอนำเสนอ..
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]